om teqcool

TEQCool AB är ett medicinteknikföretag i Lund. TEQCool utvecklar en unik, patenterad lösning för selektiv kylning av hjärnan hos patienter med allvarlig hjärnskada som lider av neurologisk feber.

 

Den avsedda terapin baseras på mångårig forskning och utveckling vid Lunds universitet, prekliniska och kliniska studier samt teknisk utveckling av TEQCools ingenjörer.

VÅR VISION

BAKGRUND
5-6 miljoner människor drabbas årligen av svår traumatisk hjärnskada (TBI, traumatic brain injury) med ca 110 000 dödsfall i USA och Europa. Svårt hjärnskadade patienter med refraktär feber, är en sårbar patientgrupp med dålig prognos. TEQCools huvudfokus är svår TBI, där temperaturkontroll både kan minska febern samt det intrakraniella trycket för att förbättra överlevnaden och patientens neurologiska funktion samt minska längden för sjukhusvistelsen. Behandling sker på neurointensivvårdsavdelningar där kylbehandling oftast inte är anpassad till denna patientgrupps behov.

VÅR VISION

TEQCools vision är att bevara patienternas hjärnfunktion med hjälp av riktad hjärntemperaturkontroll. Detta ska vi uppnå genom tre strategiska faser:

  • utveckla och lansera en normotermibehandling baserad på hjärntemperaturen för patienter med allvarlig hjärnskada

  • utveckla och anpassa terapin för patienter där hjärntemperaturen inte mäts

  • upprätta “hjärn-normotermi” som en gyllene standard för indikationer där temperaturkontroll används idag
 

Unik MARKNADSMÖJLIGHET

Den globala marknaden för temperaturkontroll beräknas överstiga 10 miljarder SEK per år.


Det primära syftet med temperaturkontroll är att bevara patientens neurologiska funktion. Befintliga system kyler kroppen på olika sätt och bara sekundärt hjärnan. TEQCools unika lösning kyler hjärnan direkt via näshålan. Denna selektiva och snabba hjärnkylning har potential att förändra hypotermimarknaden och etablera en ny behandlingsstandard.

VÅR STYRELSE

Masoud Khayyami
Styrelseordförande

Masoud Khayyami är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Masoud är huvudägare och VD för Cardeon AB och har tidigare varit VD för SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB.

Johannes Swartling

Ledamot

Johannes är doktor i fysik från Lunds universitet och är CTO vid SpectraCure AB. Han har lång erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat i rollen som CTO på SpectraCure och som tidigare CTO på Gasporox och Neola Medical. Johannes är även VD och styrelseledamot i Deep Light Vision AB. Han har också varit styrelseledamot i bland annat SpectraCure, Neola Medical och NanoEcho.

Johan Gagner

Ledamot

Johan har en Masters i Automatic control från Lunds tekniska högskola och är Development director vid Sever Pharma Solutions. Han har lång erfarenhet av produktutveckling, industrialisering och design&technology transfer av medical devices och engångsprodukter genom olika R&D chefsbefattningar vid Gambro, Hemocue a Danaher Company och Essity.

MEDICINSK RÅDGIVARE

Niklas Marklund

MD, Ph.D. Professor i neurokirurgi på institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Niklas Marklund, professor vid institutionen för neurokirurgi vid Lunds universitet, är ny medicinsk rådgivare för TEQCool. Professor Marklund är en ledande expert på traumatisk hjärnskada och hans kliniska forskning involverar hela sjukdomsspektrat. Han är vice ordförande och medgrundare av European Neurotrauma Organisation (ENO), vald medlem av Scandinavian Neurotrauma Committee och Neurotrauma-sektionen i World Federation of Neurological Surgery (WFNS), och den tidigare traumasektionens ordförande (2017-2021) för European Association of Neurosurgical Societies (EANS). Dr Marklund sitter i redaktionen för flera vetenskapliga tidskrifter och är en europeisk redaktör för Journal of Neurotrauma.

ValBEREDNING

Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

 

Valberedningen i TEQCool AB (publ.) består av ordförande Jan Karlsson, som representant för Cardeon AB, samt ledamöterna Christer Sjödoff, som representant för MTT Capital AB och Maradona Mourad Lahdo, som representant för eget innehav, utsedda i enlighet med de beslut som årsstämman fattat.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

 

Valberedningen
TEQCool AB (publ)
Arkivgatan 1D
223 59 Lund

Eller per e-post till: valberedningen@teqcool.com

NYHETER