om teqcool

TEQCool AB är ett medicinteknikföretag baserat i Lund. TEQCool utvecklar en unik, patenterad lösning för selektiv kylning av hjärnan hos patienter med hjärnskada som lider av neurologisk feber.

 

Den avsedda terapin baseras på mångårig forskning och utveckling vid Lunds universitet, prekliniska och kliniska studier samt teknisk utveckling av TEQCools ingenjörer.

VÅR VISION

BAKGRUND
5-6 miljoner människor drabbas årligen av svår traumatisk hjärnskada (TBI, traumatic brain
injury) med ca 110 000 dödsfall i USA och Europa. Svårt hjärnskadade patienter med
refraktär feber, är en sårbar patientgrupp med dålig prognos. TEQCools huvudfokus är svår
TBI, där temperaturkontroll både kan minska febern samt det intrakraniella trycket för att
förbättra funktionella neurologiska symptom, minska dödligheten och längden på
sjukhusvistelse. Behandling sker på Neuro-ICU där kylbehandling oftast inte är anpassad till denna patientgruppens behov.

VÅR VISION

Bevara patienternas hjärnfunktion med hjälp av riktad hjärntemperaturkontroll. Detta ska vi
uppnå genom tre strategiska faser:

• utveckla och lansera en normotermibehandling baserad på hjärntemperaturen för
patienter med svår TBI

• utveckla och anpassa terapin för patienter där hjärntemperaturen inte mäts

• upprätta “hjärn-normotermi” som en gyllene standard för indikationer där
temperaturkontroll används idag
 

Unik MARKNADSMÖJLIGHET

Den globala marknaden för terapeutisk hypotermi beräknas överstiga 10 miljarder SEK per år.


Det primära syftet med hypotermi är att bevara patientens neurologiska funktion. Befintliga system kyler kroppen på olika sätt och bara sekundärt hjärnan. TEQCools unika lösning kyler hjärnan direkt via näshålorna. Denna selektiva och snabba hjärnkylning har potential att förändra hypotermimarknaden och etablera en ny behandlingsstandard.

VÅR STYRELSE

Ulf Bladin
Styrelseordförande

Ulf Bladin är Medicinekandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har en lång och gedigen karriär inom medicinteknik och läkemedel med ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning. Han är nu VD i Prolight Diagnostics AB och styrelsemedlem i Cardeon AB och Lumito AB.

Johan Ingemansson

Ledamot

Johan Ingemansson är civilingenjör i kemiteknik med inriktning Technology Management från Lunds universitet. Han har en lång och bred erfarenhet inom medtech. Johan har tidigare varit VP Business Development på Etac, Director Strategic Planning på Gambro och managementkonsult på Roland Berger och Arthur D. Little. Johan är nu VD på TEQCool.

Masoud Khayyami

Ledamot

Masoud Khayyami är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Masoud är huvudägare och VD för Cardeon AB och har tidigare varit VD för SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB.

MEDICINSK RÅDGIVARE

Niklas Marklund

MD, Ph.D. Professor i neurokirurgi på institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Niklas Marklund, professor vid institutionen för neurokirurgi vid Lunds universitet, är ny medicinsk rådgivare för TEQCool. Professor Marklund är en ledande expert på traumatisk hjärnskada och hans kliniska forskning involverar hela sjukdomsspektrat. Han är vice ordförande och medgrundare av European Neurotrauma Organisation (ENO), vald medlem av Scandinavian Neurotrauma Committee och Neurotrauma-sektionen i World Federation of Neurological Surgery (WFNS), och den tidigare traumasektionens ordförande (2017-2021) för European Association of Neurosurgical Societies (EANS). Dr Marklund sitter i redaktionen för flera vetenskapliga tidskrifter och är en europeisk redaktör för Journal of Neurotrauma.

ValBEREDNING

Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Valberedningen i TEQCool AB (publ.) består av ordförande Jan Karlsson, som representant för Cardeon AB, samt ledamöterna Christer Sjödoff, som representant för MTT Capital AB och Per-Anders Josenby, som representant för Fredrik Nilsson, utsedda i enlighet med de beslut som årsstämman fattat.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
TEQCool AB (publ)
Arkivgatan 1D
223 59 Lund


Eller per e-post till: valberedningen@teqcool.com

IR & dokument