NORMOTERMI I HJÄRNAN
FÖR PATIENTER MED HJÄRNSKADA

TEQCools avsedda terapi är dedikerad till att uppnå och bibehålla normotermi i patientens hjärna. Det primära syftet med behandlingen är att förebygga och hantera neurologisk feber hos hjärnskadade patienter. Systemet kommer att stödja vårdpersonal att uppnå stabil normotermi genom kontinuerlig reglering av hjärntemperaturen.

Kylningen överförs till patienten via ballongkatetrar i näshålorna. Det korta avståndet mellan näshålan och hjärnan resulterar i kort responstid och mer exakt kontroll av hjärntemperaturen.

Vårdpersonal kommer också ha tillgång till hela patientens kropp under hela kylbehandlingen, vilket minimerar påverkan på patientvården. Systemet kräver inga kirurgiska ingrepp och är minimalt invasiv.

Behandlingssystem

TEQCools normotermisystem består av ett system och två separata nasala ballongkatetrar för engångsbruk. Enheten har två kylelement och två pumpar till vilka kylsatserna är anslutna. Behandlingen styrs och övervakas via en stor och rörlig pekskärm.

Engångskitet består av ett slangset med en värmeväxlarpåse som sätts in i kylelementen på enheten. Den nasala ballongkatetern förs in i patientens näshåla och ansluts till setet. Därigenom skapas ett slutet system, i vilket den kylda saltlösningen cirkuleras.

Den inbyggda programvaran reglerar automatiskt kyleffekten baserat på patientens hjärntemperatur. Systemet kräver både en sensor för att mäta, övervaka, visa och reglera hjärntemperaturen, och en för kroppstemperaturen för optimerings- och säkerhetsändamål.

Unika fördelar

TEQCools nya normotermibehandling kommer att ha flera unika fördelar. Snabb, selektiv hjärnkylning kombinerat med exakt hjärntemperaturkontroll är de viktigaste terapeutiska fördelarna, med potential att avsevärt förbättra kylbehandlingen av hjärnskadade patienter.

Snabb hjärnkylning
Den snabba invärtes hjärnkylningen, via näshålorna, har kapacitet att sänka hjärntemperaturen med cirka 2ºC på ≤ 1 timme på ett kontrollerat sätt. Behandlingen är säker och tolererbar och kräver ingen operation. Kroppstemperaturen kommer gradvis att sänkas till hjärntemperaturen under ett antal timmar. Den totala kyleffekten som överförs till patienten är betydligt lägre än med konventionella kylsystem.

Hjärntemperaturkontroll
Systemet kommer att övervaka, kontrollera och visa hjärntemperaturen.